Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Τα πάντα μπορεί να συμβούν από δική μας υπαιτιότητα

Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει κάποιος που προκάλεσε ζημιά σε τρίτο, για την αποκατάστασή της.  Καλύπτει όλες τις δαπάνες απόκρουσης και ικανοποίησης των αξιώσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου, οι οποίες οφείλονται σε λάθη ή παραλείψεις του.

Προγράμματα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Η αποκατάσταση σωματικής βλάβης ή υλικής ζημιάς είναι στο επίκεντρο αυτών των προγραμμάτων.

Ασφαλισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές πολυκατοικιών ή μεγάλων γραφείων.

Τρίτοι είναι οι ένοικοι, οι επισκέπτες της πολυκατοικίας ή του μεγάρου και οι περαστικοί.

Καλύπτονται ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που τυχόν θα προξενηθούν από αμέλειά του σε τρίτους κατά την ιδιωτική του ζωή και εκτός από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Η χρήση τους αφορά επαγγελματίες (βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων, τοπογράφους κλπ) ή ιδιώτες (ψυχαγωγία).

Ασφαλισμένος είναι ο κάτοχος κατοικίδιου ζώου συντροφιάς (γάτες, σκύλοι και πτηνά).

Τρίτοι είναι τα πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική ή συγγενική σχέση με τον ασφαλισμένο.

Ασφαλισμένος είναι ο ερασιτέχνης κυνηγός, κάτοχος νόμιμης άδειας.

Τρίτοι είναι τα πρόσωπα που δεν έχουν συγγενική ή επαγγελματική σχέση με τον ασφαλισμένο.