Αστική Ευθύνη Εργολάβων Ιδιωτικών ΄Εργων

Ασφαλισμένοι

Τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και ο ιδιοκτήτης / κύριος του έργου.

Τρίτοι

Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το εκτελούμενο έργο.

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Βασικές Καλύψεις

Ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και για τα οποία θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος (ή/και οι προστηθέντες του) και θα υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.

Επιπλέον Καλύψεις

Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα. Δεν καλύπτονται οι υλικές ζημιές (ζημιές σε αντικείμενα ιδιοκτησίας των εργατών).

Παρεχόμενα Προγράμματα Καλύψεων

Βασική Κάλυψη (Αστική ευθύνη τρίτων και εργοδοτική ευθύνη)

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 10.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 250.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 300.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 30.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 600.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 300.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 600.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 60.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 800.000,0

Προαιρετικές καλύψεις - Επεκτάσεις κάλυψης

Όρια Κάλυψης για τις ζημιές σε ΟΚΩ:

Ανά ζημιογόνο γεγονός: Μέχρι €  3.000    

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας: €  12.000

Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 Α.Κ. Περιλαμβάνει δε και χρηματική ικανοποίηση (ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού στον ίδιο τον παθόντα ή ψυχική οδύνη, λόγω θανάτου, στους συγγενείς του. Δεν καλύπτονται οι υλικές ζημιές (ζημιές σε αντικείμενα ιδιοκτησίας των εργατών).

Προγράμματα Εργοδοτικής Ευθύνης

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 200.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 200.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 400.000,00

Γ. Κάλυψη ζημιών σε όμορες / παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών

 • Καλύπτονται και οι ζημιές σε όμορες / παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών που τυχόν θα προξενηθούν από τις εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής ή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
 • Από την κάλυψη εξαιρούνται:
  (α) ζημιές εξαιτίας εργασιών κατεδάφισης υφισταμένου κτίσματος
  (β) ζημιές εξαιτίας δόνησης, υποχώρησης εδάφους ή θεμελιώσεων, εξασθένισης θεμελιώσεων

 

Όρια Κάλυψης για τις ζημιες σε όμορες/παρακείμενες οικοδομές

Ανά ζημιογόνο γεγονός: Μέχρι €  3.000,00    

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας: €  6.000,00 

Δ. Κάλυψη ζημιών από τη χρήση σκαλωσιών, ανυψωτήρων, αναβατήρων, γερανών, μπετονιέρας κλπ μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου