Αστική Ευθύνη Πρατηρίων Βενζίνης - Συνεργείων

Ασφαλισμένοι

Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης συνεργείου / πρατηρίου/πλυντηρίου αυτοκινήτου

Τρίτοι

Οι πελάτες / επισκέπτες του καταστήματος/επαγγελματικού χώρου

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Βασικές Καλύψεις

– Οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να συμβούν σε πελάτες ή επισκέπτες από ατύχημα που θα συμβεί στους χώρους του καταστήματος/επαγγελματικού χώρου, θα έχει σχέση με τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος.
– Καλύπτεται και η εργοδοτική ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι του προσωπικού του, που απασχολείται στην επιχείρησή του, για τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις του ως εργοδότη (άρθρα 657, 658 Α.Κ.)

Επιπλέον καλύψεις – Επεκτάσεις κάλυψης

 • Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά στα οχήματα των πελατών του ασφαλιζομένου, τα οποία βρίσκονται για επισκευή ή φύλαξη μόνον εφόσον η πυρκαγιά οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου. Η εν λόγω κάλυψη ΔΕΝ δίδεται στα πρατήρια βενζίνης
 • Καλύπτεται η ολική κλοπή σε οχήματα τρίτων που παραδόθηκαν για φύλαξη/επισκευή, εντός των χώρων της επιχείρησης

Σημείωση: Οι ανωτέρω καλύψεις δίδονται υπό την προϋπόθεση ότι οι ζημιές αυτές δεν καλύπτονται ή δεν μπορούν να καλυφθούν με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου.

Όρια Κάλυψης 

Οι ανωτέρω καλύψεις δίδονται μέχρι € 15.000 ανά περιστατικό και συνολικά σε ετήσια βάση

Προαιρετικές καλύψεις

 • Καλύπτονται και οι ζημιές στα αυτοκίνητα των πελατών του ασφαλιζομένου από πρόσκρουση / σύγκρουση μόνον εντός του επαγγελματικού του χώρου και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτά θα οδηγούνται από υπαλλήλους του οι οποίοι θα είναι άνω των 23 ετών με νόμιμη άδεια οδήγησης άνω του ενός έτους
 • Καλύπτονται και οι  ζημιές στα αυτ/τα των πελατών του ασφαλιζομένου που θα προξενηθούν αποκλειστικά και μόνον κατά τη διαδικασία πλυσίματος (χειρωνακτικά) εξαιρουμένων των ζημιών σε καθρέφτες, υαλοκαθαριστήρες, αεροτομές  και κεραίες
 • Καλύπτονται επίσης ζημιές στα αυτοκίνητα των πελατών του ασφαλιζομένου συνεπεία πτώσης τους από τα ανυψωτικά ή άλλα μηχανήματα   που διαθέτει ο χώρος

Σημείωση: Οι ανωτέρω καλύψεις δίδονται υπό την προϋπόθεση ότι οι ζημιές αυτές δεν καλύπτονται  ή δεν μπορούν να καλυφθούν με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου.

Όρια Κάλυψης

Οι ανωτέρω καλύψεις δίδονται μέχρι € 1.500 ανά όχημα, € 3.000 ανά περιστατικό και συνολικά σε ετήσια βάση

Παρεχόμενα Προγράμματα Καλύψεων

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 6.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 90.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 15.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 300.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 300.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 60.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 800.000,00