Αστική Ευθύνη Επαγγελματιών

Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Καλύπτει περιπτώσεις διεκδικήσεων αποζημιώσεων πελατών στα πλαίσια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Προγράμματα Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Για να είναι η επαγγελματική καθημερινότητα προσηλωμένη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων.

Ιατροί με νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αναγνωρισμένη από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Φαρμακοποιοί με νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αναγνωρισμένη από το Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Ως αυτόνομη κάλυψη ή ως επέκταση ασφαλιστηρίων Γενικής Αστικής Ευθύνης

Λογιστικά γραφεία, ελεύθερους επαγγελματίες, ελεγκτικές εταιρίες εγγεγραμμένους στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Πιστοποιημένοι ψυκτικοί, υδραυλικοί – ψυκτικοί – συντηρητές εγκαταστάσεων καυστήρων – ηλιακών συστημάτων, ηλεκτρολόγοι κλπ., φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι / υπεργολάβοι οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες / κύριοι των έργων.

Τεχνικές εταιρίες και εργολάβοι / υπεργολάβοι.

Αφορά επαγγελματίες ή ιδιώτες

Από εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων.