Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη / Χειριστή drone

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καλύπτει αποζημιώσεις σε τρίτους που πιθανά θα κληθεί να καλύψει ο χειριστής του drone από άστοχους χειρισμού του. Τα παρεχόμενα προγράμματα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) για την υποχρεωτική ασφάλιση των ιδιοκτητών / χειριστών drones, αλλά και τους ιδιοκτήτες / χειριστές drones, τα οποία δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Τα προγράμματα συγκριτικά

Αφορά  ΣμηΕΑ (drones)  που χρησιμοποιούνται μόνο για ιδιωτική χρήση και συγκεκριμένα στις υποκατηγορίες CAT Α0, CAT A1, CAT A2

Όρια κάλυψης ανά drone *

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 1.000.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 1.000.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 150.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 1.000.000,00

 

*Τα όρια αυτά δίδονται και σε drone που χρησιμοποιούνται για ερασιτεχνική χρήση εφόσον το επιθυμεί  ο ασφαλιζόμενος

Αφορά  ΣμηΕΑ (drones)  που χρησιμοποιούνται μόνο για ιδιωτική χρήση και συγκεκριμένα: drones  με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 4 κιλών που ανήκουν στην ανοικτή κατηγορία  και συγκεκριμένα στις υποκατηγορίες CAT Α0, CAT A1

Όρια κάλυψης ανά drone

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 10.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 20.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 5.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 50.000,00

Χρήσιμα Στοιχεία

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό τα ΣμηΕΑ (drones) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

α) Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category).   Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος.

Ο  χειριστής έχει απευθείας οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ  και η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον χειριστή. Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός αν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης και πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Η ανοικτή κατηγορία ΣμηΕα διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες βάσει του ΦΕΚ με ειδικές προϋποθέσεις και όρους ανά υποκατηγορία ως εξής:

 • CAT AO (MTOM< 1KG
 • CAT A1 (MTOM =/>1 KG – </= 4KG
 • CAT A2 (MTOM =/> 4KG – </= 25KG

β) Ειδική κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Specific Category).  Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων εκτελείται.

Απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας, η οποία χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του ΣμηΕΑ  σε ειδικό μητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας μέσω της πληρωμής παραβόλου.

 

γ) Πιστοποιημένη κατηγορία  ΣμηΕΑ (UAS Certified Category). Kατηγορία  ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν  για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. 

Απαιτείται η νηολόγηση του ΣμηΕΑ  σε ειδικό μητρώο  της ΥΠΑ και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας). Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας πρέπει να διαθέτει ειδική εκπαίδευση, το περιεχόμενο και οι εξετάσεις της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ.

Α.1) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης του ΣμηΕΑ  εφόσον αυτό ανήκει στην υπό-κατηγορία  CAT Α2 των ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας δηλαδή έχει μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ)  από 4 – 25 κιλά.

Α.2) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ   της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης ανεξάρτητα σε ποια υποκατηγορία ανήκει το ΣμηΕΑ και ανεξάρτητα της μέγιστης μάζας αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ)  του ΣμηΕΑ (drone).

Β) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ειδικής κατηγορίας  σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ  είτε  ερασιτεχνική είτε  επαγγελματική.

γ) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της πιστοποιημένης κατηγορίας  σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ  είτε  ερασιτεχνική είτε  επαγγελματική.