Ασφαλίσεις Μηχανοκίνητων Σκαφών

Σωστή και πλήρης προστασία σκάφους

Η θάλασσα χρειάζεται σεβασμό και ασφάλεια

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Αφορούν Ιδιωτικά Σκάφη αναψυχής, άλλα ιδιωτικά θαλάσσια μέσα αναψυχής (jet skis, sea bikes, aqua scooters, κλπ), ιστιοπλοϊκά σκάφη ιδιωτικής αναψυχής

Βασικές Καλύψεις

Επιβαινόντων, τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 50.000,00 (πενήντα χιλιάδες) ανά άτομο και μέχρι 500.000,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων

Από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων

Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) κατ’ ατύχημα.

Ορίζεται μέχρι ευρώ 800.000,00 (οκτακόσιες χιλιάδες) για οσαδήποτε ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση) και αν συνέβησαν ανεξαρτήτως γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου

– Κάλυψη αστικής ευθύνης από και προς σκιέρ & άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Παρέχεται κάλυψη αστικής ευθύνης από την έλξη θαλασσίων μέσων αναψυχής (σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, θαλάσσια «μπανάνα», «δακτυλίδι», skitubes).
 
– Κάλυψη ολικής κλοπής σκάφους εντός ειδικά διαμορφωμένου parking σκαφών. Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλιζομένου σκάφος η οποία θα συμβεί και θα διαπιστωθεί ενόσω αυτό βρίσκεται εντός αναγνωρισμένου κλειστού περιφραγμένου χώρου Parking σκαφών, επί αποδείξει, και μόνον εφόσον η κλοπή θα συμβεί συνεπεία διαρρήξεως του χώρου parking.

Προϋποθέσεις - Εξαιρέσεις

  • Ασφαλίζονται σκάφη αξίας μέχρι € 100.000,00
  • Η κάλυψη δίδεται μόνον σε σκάφη ιδιωτικής αναψυχής εξαιρουμένων των jetskis, seabikes, aquascooters
  • Η ηλικία του σκάφους δεν θα υπερβαίνει τα 30 έτη
  • Κλοπή που θα συμβεί οπουδήποτε αλλού εκτός από αναγνωρισμένο κλειστό περιφραγμένο Parking σκαφών δεν καλύπτεται
  • Εξαιρείται η μερική κλοπή (εξοπλισμού / αντικειμένων κλπ) των σκαφών καθώς και οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν στο ίδιο το σκάφος από τη διάρρηξη / απόπειρα διάρρηξης