Αστική Ευθύνη Τεχνικών

Ασφαλισμένοι

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός – υδραυλικός – συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων- ηλεκτρολόγος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Τρίτοι

Οι ιδιοκτήτες, οι ένοικοι, οι επισκέπτες και οι περαστικοί του χώρου που πραγματοποιούνται οι εργασίες

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Βασικές Καλύψεις

Ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προκληθούν από την εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή συντήρησης (της ειδικότητας τους) σε εγκαταστάσεις πελατών (τρίτων) και θα οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προστηθέντων του, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά παρουσιάστηκε και αναγγέλθηκε άμεσα μετά το συμβάν ή σε κάθε άλλη περίπτωση όχι αργότερα από τη λήξη του συμβολαίου.

Συμπληρωματικές Καλύψεις

– Οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν εξαιτίας και κατά τη διάρκεια των εργασιών στα ίδια τα ακίνητα όπου θα εκτελούν εργασίες οι ασφαλιζόμενοι τεχνικοί
– Οι ζημιές που θα προξενηθούν στο προς επισκευή αντικείμενο οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του λήπτη της ασφάλισης.  ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: € 10.000,00 ανά συμβάν και συνολικά κατ’ έτος

Κατηγορίες Επαγγελματιών

Ψυκτικοί, Υδραυλικοί, Συντηρητές Καυστήρων

Ηλεκτρολόγοι

Παρεχόμενα Προγράμματα Καλύψεων

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 30.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 200.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 200.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 50.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 300.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 300.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 70.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 400.000,0

Σημειώσεις

 • Σε περίπτωση συλλόγων παρέχονται ειδικές τιμές και προγράμματα με την  προϋπόθεση  εντολής ανάθεσης.
 • Δεν ισχύει η αναδρομική κάλυψη
 • Η ασφάλιση ισχύει εφόσον ο ασφαλιζόμενος και τα απασχολούμενα άτομα έχουν την απαιτούμενη από τον Νόμο Άδεια για την εργασία που εκτελούν.
 • Εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό και αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.
 • Καλύπτονται μόνον ζημιές που θα συμβούν και θα δηλωθούν εντός της ασφαλιστικής περιόδου.