Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Η κάλυψη αυτή δίδεται, εφόσον ζητηθεί και εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα κάλυψης, ως επέκταση στα ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά δε τα ποσά που θα υποχρεωθεί ο ασφαλιζόμενος, ως αστικά υπεύθυνος με την ιδιότητα του εργοδότη, να καταβάλλει ως αποζημίωση (για σωματικές βλάβες μόνον) στα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με αυτόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τα ατυχήματα που θα υποστούν κατά την εργασία τους ή με αφορμή αυτήν την εργασία.

Επιλογή Κάλυψης 1

Η κάλυψη  παρέχεται μόνο για τα ποσά πέρα και εκτός των ορίων των υποχρεώσεων του ταμείου κύριας ασφάλισης του προσωπικού του ασφαλιζομένου (άρθρα 657, 658 Α.Κ.)

* Δεν καλύπτονται άτομα τα οποία εργάζονται για λογαριασμό του ασφαλιζομένου χωρίς να είναι ασφαλισμένα σε ταμείο κύριας ασφάλισης

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 10.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 20.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 30.000,00

 

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 150.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 200.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 300.000,00

Επιλογή Κάλυψης 2

Η κάλυψη παρέχεται για τα ποσά πέρα και εκτός των ορίων των υπερχρεώσεων του ταμείου κύριας ασφάλισης του προσωπικού του ασφαλιζομένου, περιλαμβάνει δε και χρηματική ικανοποίηση (ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού στον ίδιο τον παθόντα ή ψυχική οδύνη, λόγω θανάτου, στους συγγενείς του – άρθρα 657, 658 & 932 Α.Κ.)

* Δεν καλύπτονται άτομα τα οποία εργάζονται για λογαριασμό του ασφαλιζομένου χωρίς να είναι ασφαλισμένα σε ταμείο κύριας ασφάλισης

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 10.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 20.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 30.000,00

 

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 150.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 200.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 300.000,00