Αστική Ευθύνη Ναυαγοσωστικών Σχολών

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη της Ναυαγοσωστικής Σχολής για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που τυχόν θα πρoξεvηθoύv, εξ υπαιτιότητας του ιδίου ή των προστηθέντων του σε τρίτους (περιλαμβανομένων και των μαθητών του) από τη λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης καθώς και οι σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους από τους εκπαιδευόμενους μόνον εφόσον θα βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη και παρουσία των εκπαιδευτών τους. Τα θεωρητικά μαθήματα θα παραδίδονται στην έδρα της Σχολής καθώς και οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια και τα Πρακτικά Μαθήματα εντός Ελληνικής Επικράτειας.

Πρόγραμμα Κάλυψης

  • Σωματικές βλάβες και/ή θάνατος (ανά συμβάν): μέχρι € 500.000,00
  • Ανώτατη ευθύνη της Επιχείρησης: μέχρι € 500.000,00