Μηχανικές Βλάβες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Πλήρης Προστασία Κάλυψης Μηχανικών Βλαβών

Αφορά μονάδες και πάρκα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη λειτουργία τους, εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η δοκιμαστική λειτουργία και έχει γίνει σύνδεσή με τη ΔΕΗ.

Συνδυασμός Καλύψεων

Συνδυάζει την κάλυψη “κατά παντός κινδύνου” με επεκτάσεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων καθώς και απώλειας κερδών, αλλά και αρκετά προσαρτήματα για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας.

  • Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία, αιφνίδια και απρόβλεπτη φυσική απώλεια ή ζημιά συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου Μηχανικών Βλαβών.
  • Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, παρέχονται οι καλύψεις:  Λανθασμένος σχεδιασμός – Ελαττωματικό υλικό (μετά τη λήξη της παρεχόμενης από τον κατασκευαστή εγγύησης ή συντήρησης) – Ελαττώματα χύτευσης – Λάθη συναρμολόγησης – Λανθασμένη εργασία – Κακοτεχνία – Απροσεξία, αμέλεια, έλλειψη ικανότητας – Λανθασμένος χειρισμός – Φυσική έκρηξη – Πλημμύρα – Σεισμός – Κατακλυσμός – Καθίζηση – κατολίσθηση εδάφους – Πτώση βράχων – Κλοπή με διάρρηξη
  • Επιπρόσθετα, η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη υλική ζημιά που προέρχεται από τους παρακάτω κινδύνους:  Πυρκαγιά – Κεραυνό – Πυρκαγιά από δάσος -Ευρεία έκρηξη -Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων που πέφτουν από αυτά – Καπνό – Θύελλα – Καταιγίδα – Χιόνι – Παγετό – Χαλάζι – Κακόβουλες ενέργειες – Ζημιές κλέφτη – Πρόσκρουση οχήματος – Έξοδα κατεδάφισης & αποκομιδής συντριμμάτων έως 20% επί του ποσού της ζημιάς- Έξοδα και αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών, έξοδα αδειών, έως 20% επί του ποσού της ζημιάς- Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της καλυπτόμενης ζημιάς – Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς – έκρηξης έως 50.000€ ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης – Προστασία υπασφάλισης έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών – Όρος 72 ωρών

Καλύπτεται η απώλεια κερδών, συνεπεία άμεσης υλικής ζημιάς κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων που παρέχονται από το Τμήμα Ι – Υλικές Ζημιές με τις επεκτάσεις του, λόγω διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, εντός της περιόδου αποζημίωσης που ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.