Αστική Ευθύνη Λογιστών

Που απευθύνεται

 • Σε Λογιστικά γραφεία – Σε ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές που δεν εργάζονται σε Λογιστική – Ελεγκτική Εταιρία ή γραφείο
 • Σε Λογιστές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες τουλάχιστον τρία (3) έτη
 • Προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Τι καλύπτει

Καλύπτεται η επαγγελματική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.

– Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
– Έξοδα υπεράσπισης, ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
 -Ποσά ενδεχόμενου διαδικαστικού συμβιβασμού
– Αποζημίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης / συκοφαντίας
– Απώλεια εγγράφων
– Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων
– Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης Απαιτήσεων
– Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή (φορολογικά
– Μη τήρηση των προθεσμιών
– Ανεπαρκής συμπλήρωση ή παράλειψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων
– Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς
– Δυσφήμιση
– Λάθη στην τήρηση λογιστικών βιβλίων

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Παρεχόμενα Προγράμματα Καλύψεων

 • Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ’ έτος Μέχρι € 20.000
 • Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 20.000
 • Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 20.000
 • Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ’ έτος Μέχρι € 50.000
 • Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 20.000
 • Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 50.000
 • Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ’ έτος Μέχρι € 100.000
 • Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 20.000
 • Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 100.000
 • Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ’ έτος Μέχρι € 150.000
 • Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 50.000
 • Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 100.000
 • Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ’ έτος Μέχρι € 200.000
 • Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 50.000
 • Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 100.000
 • Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ’ έτος Μέχρι € 300.000
 • Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 50.000
 • Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελούν υποόρια) Μέχρι € 100.000