Τεχνικές Ασφαλισεις

Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Οι μεγάλες έννοιες και ευθύνες των Εργολάβων – Κατασκευαστών δεν περιορίζονται στις συνήθεις υποχρεώσεις, αλλά σχετίζονται με κινδύνους ζημιών και αστοχιών στο κατασκευαζόμενο έργο.  Επίσης με ατυχήματα προς Τρίτους ή στο απασχολούμενο προσωπικό.

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

Πρόκειται για Ασφαλιστήρια “Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων” – C.A.R (Contractors All Risks).

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Η κάλυψη δίδεται  κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός έργου τόσο για τις ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο ίδιο το έργο όσο και για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας σωματικών βλαβών/ή και υλικών ζημιών που τυχόν θα συμβούν εξαιτίας των εργασιών.

Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των οικοδομών καθώς και τους εργολάβους, κατασκευαστές, τεχνικές εταιρείες ή  στους υπεύθυνους πολιτικούς μηχανικούς.  

Επιλέξτε την ασφάλιση  ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ – C.A.R. (Contractors  All Risks) για  την δική σας εξασφάλιση.