Αστική Ευθύνη Εργολάβων Δημοσίων Έργων

Ασφαλισμένοι

Τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι δημοσίων έργων.

Τρίτοι

Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το εκτελούμενο έργο και κατά περίπτωση και ο κύριος του έργου.

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Βασικές Καλύψεις

Ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του ασφαλιζόμενου έργου για τα οποία θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος και/ή οι προστηθέντες του και θα υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.

Επιπλέον Καλύψεις

Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα, σύμφωνα με τα άρθρα 657 & 658 Α.Κ.

Παρεχόμενα Προγράμματα Καλύψεων

Βασική Κάλυψη (Αστική ευθύνη τρίτων και εργοδοτική ευθύνη)

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 10.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 250.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 300.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 30.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 600.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 300.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 600.000,00
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 60.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 800.000,0

Προαιρετικές καλύψεις - Επεκτάσεις κάλυψης

 Οι κάτωθι πρόσθετες καλύψεις (Α & Β) μπορούν να δοθούν, εφόσον ζητηθούν και αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης,  ως επεκτάσεις στη βασική ασφάλιση, με την είσπραξη του σχετικού επασφαλίστρου.

Όρια Κάλυψης για τις ζημιές σε ΟΚΩ:

Ανά ζημιογόνο γεγονός: Μέχρι €  3.000    

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας: €  12.000

Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 Α.Κ. Περιλαμβάνει δε και χρηματική ικανοποίηση (ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού στον ίδιο τον παθόντα ή ψυχική οδύνη, λόγω θανάτου, στους συγγενείς του. Δεν καλύπτονται οι υλικές ζημιές (ζημιές σε αντικείμενα ιδιοκτησίας των εργατών).

Προγράμματα Εργοδοτικής Ευθύνης

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 100.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 200.000,00
 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 200.000,00
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 400.000,00