Αστική Ευθύνη Ιατρών

Ασφαλισμένοι

Επιστήμονες ιατροί, που έχουν νόμιμη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, αναγνωρισμένη από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Τρίτοι

Οι πελάτες του ασφαλιζομένου ιατρού και οι επισκέπτες του ιατρείου του.

Προγράμματα Ασφάλισης

Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Βασικές Καλύψεις

Οι σωματικές βλάβες (περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης για ηθική βλάβη/ψυχική οδύνη) που είναι δυνατόν να προκληθούν στους πελάτες/ασθενείς του από: (α) οποιαδήποτε συγγνωστή αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη του ασφαλιζομένου κατά την άσκηση των ιατρικών του καθηκόντων, (β) λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν στους βοηθούς του, (γ) χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού
Οι σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του ιατρείου, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα που θα ισχύσει για όλες τις κατηγορίες και θα παρέχεται δωρεάν. Σημείωση: Μεγαλύτερα όρια παρέχονται κατόπιν επικοινωνίας με τον κλάδο με ανάλογη χρέωση
Καλύπτεται επίσης το προσωπικό του λήπτη της ασφάλισης (περιλαμβανομένης και της χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης/ψυχικής οδύνης) που απασχολείται στο ιατρείο του λήπτη της ασφάλισης, για τις πέραν του ταμείου κύριας ασφάλισης υποχρεώσεις του εργοδότη, σύμφωνα με τα άρθρα 657,658 & 932 του Αστικού Κώδικα.  Τα όρια της Εργοδοτικής Ευθύνης είναι υπο-όρια & περιλαμβάνονται στα όρια της Γενικής Αστικής Ευθύνης

Παρεχόμενα Προγράμματα Καλύψεων

 • Σωματικές βλάβες ανά γεγονός μέχρι € 50.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας ετησίως μέχρι € 50.000,00
 • Σωματικές βλάβες ανά γεγονός μέχρι € 100.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας ετησίως μέχρι € 100.000,00
 • Σωματικές βλάβες ανά γεγονός μέχρι € 200.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας ετησίως μέχρι € 200.000,00
 • Σωματικές βλάβες ανά γεγονός μέχρι € 300.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας ετησίως μέχρι € 300.000,00
 • Σωματικές βλάβες ανά γεγονός μέχρι € 400.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας ετησίως μέχρι € 400.000,00
 • Σωματικές βλάβες ανά γεγονός μέχρι € 500.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας ετησίως μέχρι € 500.000,00
 • Σωματικές βλάβες ανά γεγονός μέχρι € 600.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας ετησίως μέχρι € 600.000,00
 • Σωματικές βλάβες ανά γεγονός μέχρι € 800.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας ετησίως μέχρι € 800.000,00
 • Σωματικές βλάβες ανά γεγονός μέχρι € 1.000.000,00
 • Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας ετησίως μέχρι € 1.000.000,00
Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης μεγαλύτερων ορίων κατόπιν συνεννόησης.
Δίνεται κάλυψη 48 μηνών καθυστερημένης αναγγελίας συμβάντος.

Επιπλέον Καλύψεις - Επεκτάσεις

Προγράμματα Κάλυψης Αστικής Ευθύνης Χώρου και Εργοδοτικής Ευθύνης

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 50.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 10.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 50.000,00

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 50.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 50.000,00

Τα όρια της Αστικής Ευθύνης Χώρου και της Εργοδοτικής Ευθύνης είναι υπό-όρια & περιλαμβάνονται στα όρια της Επαγγελματικής, Αστικής Ευθύνης.

Κατηγορίες Ιατρών

Γυναικολόγοι-μαιευτήρες, νευροχειρούργοι & αναισθησιολόγοι

Χειρούργοι όλων των ειδικοτήτων (πλην νευροχειρούργων), ακτινολόγοι-ραδιολόγοι (μόνο για διαγνωστικούς σκοπούς) – γαστρεντερολόγοι

Οδοντίατροι, ορθοδοντικοί

Λοιπές ειδικότητες

Φυσικοθεραπευτές, μαίες, νοσηλευτές

Σημείωση 1: Οι ειδικευόμενοι ιατροί & οι ιατροί που κάνουν αγροτικό καλύπτονται μόνον σύμφωνα με τα όρια του προγράμματος 1 – κατηγορία Δ.

Σημείωση 2: Οι φυσικοθεραπευτές, οι μαίες, οι νοσηλευτές καλύπτονται μόνον σύμφωνα με τα όρια του  προγράμματος  1 ειδική κατηγορία.

Εξαιρέσεις Καλύψεων

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ , ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ

 • οποιαδήποτε πρακτική εξωσωματικής γονιμοποίησης
 • θεραπείες γονιμότητας/στειρότητας
 •  εκτρώσεις, εκτός εάν γίνονται για θεραπευτικούς λόγους, επαρκώς τεκμηριωμένους
 • χρήση φαρμάκων για μείωση βάρους.
 • Πλαστικές, αισθητικές επεμβάσεις για μη θεραπευτικούς σκοπούς. (Καλύπτονται μόνο οι επανορθωτικές επεμβάσεις συνεπεία ατυχήματος ή γενετικής παραμόρφωσης).