Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Ασφαλισμένοι

Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, εταιρείες ανακύκλωσης, εργολάβους ιδιωτικών ή δημόσιων έργων ή χωματουργικών εργασιών κ.λ.π.

Αντικείμενο εργασιών ασφαλισμένης επιχείρησης

Συλλογή (φόρτωση/εκφόρτωση) και μεταφορά ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων

Γεωγραφικά Όρια

Εντός Ελληνικής Επικράτειας

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τον Νόμο 4685/2020 – Άρθρο 85 και το ΠΔ 148/2009. Αναφέρεται στη δραστηριότητα συλλογής (φόρτωσης και εκφόρτωσης) και μεταφοράς ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων ΕΚΑ 2014/955/ΕΕ. Περιλαμβάνει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους (σωματικές βλάβες/θάνατο ή υλικές ζημιές καθώς και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, εξαιρούμενης της σταδιακής ρύπανσης/μόλυνσης (gradual pollution).

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ανώτατο όριο ευθύνης ανά συμβάν    € 100.000

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας  συνολικά και ετησίως    € 100.000