Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ακύρωσης Αναχωρήσεων (Cancellation)

Διασφαλίζει τον Ταξιδιώτη

Καλύψτε κάθε σας ταξίδι από κάθε τί απρόβλεπτο που μπορεί να σας κρατήσει μακριά του.

Πρόγραμμα Ασφάλισης Ακύρωσης Αναχωρήσεων

Κάποιοι απρόβλεπτοι παράγοντες, σας αναγκάζουν να αλλάξετε το πρόγραμμά σας.

  1. Εισαγωγή σε Νοσοκομείο του ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειάς του.
  2. Θάνατος του ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειάς του.
  3. Τίθεται σε καραντίνα ο ασφαλισμένος πριν από το ταξίδι.

Πατήστε για τις αναλυτικές καλύψεις και ποσά.

Οδηγίες Παροχής Υπηρεσιών

  Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας του Ασφαλιζομένου και πρόβλεψης νοσηλείας του, ο Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό του πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Ασφαλιστική Εταιρεία, ώστε να επιβεβαιωθούν οι καλύψεις και να διευθετηθεί η απευθείας πληρωμή των εξόδων, διαφορετικά η Ασφαλιστική Εταιρεία δύναται να μην τον καλύψει.
  Σε κάθε άλλη περίπτωση Συμβάντος, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει την Ασφαλιστική Εταιρεία εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα του συμβάντος.
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρασχεθούν στην Ασφαλιστική Εταιρεία τα ακόλουθα στοιχεία:
– Ο αριθμός και τα στοιχεία του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.
– Περιγραφή του Συμβάντος.
– Οι πρωτότυπες ιατρικές αποδείξεις και τα παραστατικά.
– Πρωτότυπα σχετικά στοιχεία και αποδείξεις.
  Όλα τα σχετικά με την απαίτηση έγγραφα, που δεν διατίθενται, θα παρέχονται με έξοδα του Ασφαλιζομένου.